អង្គភាពចំណុះ

រចនាសម្ព័ន្ធ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានផែនការ សិ្ថតិ និងគ្រប់គ្រងមន្ត្រីរាជការតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា
ឈ្មោះមុខងារ
ឯកឧត្តម យឿង សម្បត្តិអគ្គនាយក
លោកស្រី តឹក កុស្សនាអគ្គនាយករង
លោកស្រី អ៊ុក ទូចអគ្គនាយករង
លោក មាស ពេជ្រអគ្គនាយករង
លោកស្រី អ៊ឹម សុវណ្ណារីអគ្គនាយករង
លោក ឡុង សារឿនអគ្គនាយករង ទទួលបន្ទុកប្រធាននានាយកដ្ឋាន គ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា
លោក គង់ សុវត្ថិភាពប្រធាននាយកដ្ឋាន ផែនការ និងគ្រប់គ្រងក្របខ័ណ្ឌមន្ដ្រីរាជការ
លោក​ សូ វ៉ាងប្រធាននាយកដ្ឋាន គ្រប់គ្រងឯកសារ និងស្ថិតិមន្ដ្រីរាជការ
លោក ប៉ែន ពិសិដ្ឋប្រធាននាយកដ្ឋាន គ្រប់គ្រងបៀវត្ស និងប្រាក់ឧបត្ថមផ្សេងៗ តាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា
លោក ងន់ ម័រប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសវិទ្យា ព័ត៌មាន និងគមនាគមន៍