អង្គភាពចំណុះ

ឈ្មោះមុខងារ
លោកស្រី ម៉ម ច័ន្ទម៉ារ៉ានាយិកាខុទ្ទកាល័យរដ្ឋមន្ត្រី