ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) was founded on 8 August 1967 in Bangkok. The aims and purposes of ASEAN are about cooperation in the economic, social, cultural, technical, educational and other fields, and in the promotion of regional peace and stability through abiding respect for justice and the rule of law and adherence to the principles of the United Nations Charter.

ASEAN Secretariat Youtube Channel

ឯកសារអាស៊ាន

Master Plan On Asean Connectivity 2015

 2304 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧

Asean Statistics Leaflet: Selected Key Indicators 2014

 1489 Views |   ៣១-ធ្នូ-២០១៦

ASEAN Community in Figures Special Edition 2014

 1557 Views |   ៣១-ធ្នូ-២០១៦

2017 Asean Notional Calendar of Meetings/Events

 1486 Views |   ៣១-ធ្នូ-២០១៦

Fact Sheet Asean Political-Security Community (APSC)

 1480 Views |   ៣១-ធ្នូ-២០១៦

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១