អង្គភាពចំណុះ

រចនាសម្ព័ន្ធ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ
ឈ្មោះមុខងារ
ឯកឧត្តម ឌុច ដារិន្ទអគ្គនាយក
លោក មុំ វីរៈអគ្គនាយករង
លោក ចាប ឌីណាអគ្គនាយករង
លោក ទេព ភារុនអគ្គនាយករង
លោកស្រី ឃី ស្រីស្រស់ប្រធាននាយកដ្ឋាននីតិកម្ម
លោក ពេជ្រ និពន្ធប្រធាននាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងសាធារណៈ
លោកស្រី សាយ៉ា លីនដាប្រធាននាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងសាធារណៈអន្តរជាតិ
លោក សិក ហេងទ្បុងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលធនធានអាស៊ានកម្ពុជា