អង្គភាពចំណុះ

យោងតាមឧបសម្ព័ន្ធ
– អនុក្រឹត្យលេខ ៦២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ ស្តីពី​ការរៀបចំ​និង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៃ​ក្រសួង​មុខងារសាធារណៈ។
– អនុក្រឹត្យលេខ ១៣៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធ តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់អង្គភាពចំណុះ។
ទាញយករចនាសម្ព័ន្ធ | Download ChartLast updated : ថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១