យោងតាមឧបសម្ព័ន្ធនៃ​ អនុក្រឹត្យលេខ ៦២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ អង្គការលេខរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ