អង្គភាពចំណុះ

រចនាសម្ព័ន្ធ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងមុខងារសាធារណៈ
ឈ្មោះមុខងារ
ឯកឧត្តម រោង ឈងអគ្គនាយក
លោក សុខ​ សំអាតអគ្គនាយករង
លោក ណុប សុគន្ធា អគ្គនាយករង
លោក ម៉ម ភឿកអគ្គនាយករង
លោកបណ្ឌិត ស៊ន សុឃនអគ្គនាយករង
លោក យ៉ង មណីរ័ត្នអគ្គនាយករង
លោក​ អៀង គីមលាងប្រធាននាយកដ្ឋាន ជ្រើសរើសមន្ដ្រីរាជការ និងបុគ្គលិកបម្រើការងារដ្ឋតាមប្រព័ន្ធនិយោជន៍
លោក ស៊ុក សុវណ្ណាដាប្រធាននាយកដ្ឋាន តាំងស៊ប់ តំឡើងឋានន្ដរស័ក្កិ និងថ្នាក់
លោក ខេង សុខលីប្រធាននាយកដ្ឋាន តែងតាំង ផ្ទេរ ផ្លាស់ប្ដូរ បញ្ចេញពីក្របខ័ណ្ឌ និងចូលនិវត្តន៍
លោក មាស ងួនឃៀងប្រធាននាយកដ្ឋាន គាំពារ សុខុមាលភាពមន្ដ្រីរាជការ