អង្គភាពចំណុះ

រចនាសម្ព័ន្ធ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុមុខងារសាធារណៈ
ឈ្មោះមុខងារ
ឯកឧត្តម យក់ ប៊ុនណារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ និងជានាយកសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល
លោក សួន ជាថា
ប្រធាននាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ
លោក ធន់ ប៊ុនធឿនប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
លោក ទេព កុសលប្រធាននាយកដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាលដំបូង
លោក ស្រ៊ាង ផានិតប្រធាននាយកដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាលបន្ត