ឯកសារសិក្សាស្រាវជ្រាវ

This section contains compyrighted materials: Research Papers, Thesis, Dissertation, Policy Papers, Government Data, Journal Reviews, Scientific Research Papers, Etc. All contents and materials are deemed copyrighted by respective authors, publicshers, and copyright holders. For more information, please read: Copyright & Disclaimer Statement
E-government in Developing Country

 3679 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ | 

Ethical-behaviour

 2568 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ | 

Ethical Leadership

 2598 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ | 

Civil Service Ethics Helsinki GOOD

 2110 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ | 

Developing Commitment towards Change in Bureaucracies

 2222 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ |  Tags:

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១