ឯកសារសិក្សាស្រាវជ្រាវ

This section contains compyrighted materials: Research Papers, Thesis, Dissertation, Policy Papers, Government Data, Journal Reviews, Scientific Research Papers, Etc. All contents and materials are deemed copyrighted by respective authors, publicshers, and copyright holders. For more information, please read: Copyright & Disclaimer Statement

The Four Pillars of Social Accountability


 343 Views |   ២២-ឧសភា-២០១៧ |  Tags:

SUPPORTING SOCIAL ACCOUNTABILITY IN THE MIDDLE EAST & NORTH AFRICA


 277 Views |   ២២-ឧសភា-២០១៧ |  Tags:

The Role of Social Accountability in Improving Health Outcomes:


 649 Views |   ២២-ឧសភា-២០១៧ |  Tags:

Social Accountability and its Conceptual Challenges: An analytical framework


 317 Views |   ២២-ឧសភា-២០១៧ |  Tags:

Social accountability and leadership


 325 Views |   ២២-ឧសភា-២០១៧ |  Tags:

Social accountability A practitioner’s handbook


 255 Views |   ២២-ឧសភា-២០១៧ |  Tags:

Different Perspectives on the Practice of Leadership


 329 Views |   ២២-ឧសភា-២០១៧ |  Tags:

A Manual for Trainers of Social Accountability


 202 Views |   ២២-ឧសភា-២០១៧ |  Tags:

Cambodia social accountability stocktaking reports


 220 Views |   ២២-ឧសភា-២០១៧ |  Tags:

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណះ | កែប្រែចុងក្រោយ ថ្ងៃអង្គារ ទី០១ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៦