ឯកសារសិក្សាស្រាវជ្រាវ

This section contains compyrighted materials: Research Papers, Thesis, Dissertation, Policy Papers, Government Data, Journal Reviews, Scientific Research Papers, Etc. All contents and materials are deemed copyrighted by respective authors, publicshers, and copyright holders. For more information, please read: Copyright & Disclaimer Statement
E-government in Developing Country

 3383 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ | 

Ethical-behaviour

 2308 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ | 

Ethical Leadership

 2328 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ | 

Civil Service Ethics Helsinki GOOD

 1838 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ | 

Developing Commitment towards Change in Bureaucracies

 1892 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ |  Tags:

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១