សេចក្តីប្រកាសរួមលួងប្រាបាងស្តីពី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការមុខងារសាធារណៈ អាស៊ានបូកបី

 
កាលបរិច្ឆេទៈ 
ថ្ងៃទី២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១០
ប្រភេទឯកសារៈ 
អាស៊ាន
អត្ថបទសង្ខេបៈ
សេចក្តីប្រកាសរួមលួងប្រាបាងស្តីពី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការមុខងារសាធារណៈ អាស៊ានបូកបី

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១