របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្តីពី«ភាពចម្រុះក្នុងវិស័យសាធារណៈ» របស់ក្រសួងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ

អត្ថបទសង្ខេប៖

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្តីពី«ភាពចម្រុះក្នុងវិស័យសាធារណៈ» (Diversity in Public Sector) របស់ក្រសួងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ។

កាលបរិច្ឆេទៈ៖

ថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

ប្រភេទឯកសារ៖

របាយការណ៍

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១