ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ព្រុំ សុខា

កាលបរិច្ឆេទកាន់តំណែង៖ ២០២០-បច្ចុប្បន្ន

ឯកឧត្តមកិត្តិបណ្ឌិតទេសរដ្ឋមន្ត្រី ពេជ្រ ប៊ុនធិន

កាលបរិច្ឆេទកាន់តំណែង៖ ១៩៩៨-២០២០

ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខ

កាលបរិច្ឆេទកាន់តំណែង៖ ១៩៩៣-១៩៩៨