របាយការណ៍​ ស្តីពី​លទ្ធ​ផល​បូក​សរុប​ការងារ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៦ និង​ទិសដៅ​អនុវត្ត​ការងារ​ឆ្នាំ​២០១៧ របស់​គណៈ​កម្មាធិការ​កែទម្រង់​រដ្ឋបាល​សាធារណៈ

កាលបរិច្ឆេទៈ 
ថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦
ប្រភេទឯកសារៈ 
របាយការណ៍
អត្ថបទសង្ខេបៈ
របាយការណ៍​ ស្តីពី​លទ្ធ​ផល​បូក​សរុប​ការងារ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៦ និង​ទិសដៅ​អនុវត្ត​ការងារ​ឆ្នាំ​២០១៧ របស់​គណៈ​កម្មាធិការ​កែទម្រង់​រដ្ឋបាល​សាធារណៈ។

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១