អត្ថបទសង្ខេប៖


សារាចរណែនាំ ស្តីពីកិច្ចបញ្ជីកាគណនេយ្យរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 3 M