អត្ថបទសង្ខេប៖


សារាចរ ស្តីពីការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចកាត់ទុកពន្ធលើអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 116 KB