អត្ថបទសង្ខេប៖


ឯកសារសង្ខេបស្តីពីកម្មវិធីជាតិកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ២០១៥-២០១៨

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 2 MB