អត្ថបទសង្ខេប៖


កម្រងព័ត៌មានសេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ក្នុងឆ្នាំ២០១៦

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 254 KB