អត្ថបទសង្ខេប៖


អនុក្រឹត្យ ស្ដីពី​កា​ររៀប​ចំ​ និង​ការ​ប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅរ​បស់​អគ្គ​លេខា​ធិការ​ដ្ឋាន​នៃ​អជ្ញា​ធរជាតិ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​គ្រឿង​ញៀ​ន​​​

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៩៦


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 87 KB