អត្ថបទសង្ខេប៖


Cambodia’s Report on Progress Toward Enhanced aid Effectiveness​​

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៥


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 7 MB