អត្ថបទសង្ខេប៖


អនុក្រឹត្យ​ ស្ដីពី​ការ​ដាក់​មន្រ្ដី​រាជ​ការ​ស៊ីវិល​ឲ្យ​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ភាព​ទំនេរ​គ្មាន​បៀ​វត្ស​

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៩៥


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 729 KB