អត្ថបទសង្ខេប៖


យុទ្ធ​សាស្រ្ត​ចតុកោណ៖ ដើម្បី​កំណើន ការ​ងារ សម​ធម៌ និង​ប្រសិទ្ធ​ភាពនៅ​កម្ពុជាដំណាក់​កាល​ទី៣ របស់​រាជ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​នី​តិ​កាល​ទី៥ នៃ​រដ្ឋ​សភា

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 18 MB