អត្ថបទសង្ខេប៖


កម្មវិធីជាតិ កំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ២០១៥-២០១៨

កាលបរិច្ឆេទ៖ថ្ងៃទី០៩ ខែ​មករា ឆ្នាំ២០១៥


ទាញយកឯកសារ៖
PDF File:

File Size: 6 MB