អត្ថបទសង្ខេប៖


របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពឆ្នាំ២០១៥ ការអនុវត្តកម្មវិធីជាតិកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ២០១៥-២០១៨

កាលបរិច្ឆេទ៖ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 9 MB