អត្ថបទសង្ខេប៖


គោល​ការណ៍​ណែ​នាំ ស្តី​ពី​ការ​តាម​ដាន​ត្រួត​ពិនិត្យ និង​វាយ​តម្លៃ​ការ​អនុ​វត្ត​កម្ម​វិធី​ជាតិ​កំណែ​ទម្រង់រដ្ឋ​បាល​សាធារណៈ ២០១៥-២០១៨​

កាលបរិច្ឆេទ៖ថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 5 MB