អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីណែនាំ​ ស្តី​ពីពេលម៉ោង​ធ្វើ​ការ​ និង​ពេល​ឈប់​សំរាក​របស់​កម្មាភិបាលបុគ្គលិក​កម្មករ

លិខិតលេខ៖ ១៣០០ ផប.បព

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៨២


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 120 KB