អត្ថបទសង្ខេប៖


កម្ម​វិធី​នយោ​បាយ​៖ របស់​រាជរដ្ឋា​ភិ​បាល​នីតិកាល​ទី៥ នៃរដ្ឋសភា

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 10 MB