អត្ថបទសង្ខេប៖


គោល​នយោ​បាយ ស្តីពី​ការ​គ្រប់​គ្រង និង​ការ​អភិវឌ្ឍ​ធន​ធាន​មនុស្ស​នៅ​រដ្ឋ​បាល​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 1 MB