ការគណនាបៀវត្សសរុប និងការគណនាពន្ធលើបៀវត្ស មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល

ការគណនាបៀវត្សសរុបមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងការគណនាពន្ធលើបៀវត្ស

ការគណនាបៀវត្សសរុបមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល

បៀវត្សសរុប

=

បៀវត្សមូលដ្ឋាន

+

ប្រាក់

បំណាច់មុខងារ ឬបន្ថែម

+

ហានិភ័យ

(តំបន់-សុខភាព)

+

ប្រាក់វិភាគន៍គ្រួសារ

(សហព័ន្ធ-កូន)

+

ប្រាក់បង្រៀន

ពីរវេន ឬគូប

(វិស័យអប់រំ)

ឧទាហរណ៍៖ លោក ក មានក្របខណ្ឌ គ.៩ ជាគ្រូបង្រៀនកម្រិតបឋមទទួលបានប្រាក់ហានិភ័យតំបន់ ប្រាក់វិភាជន៍គ្រួសារប្រពន្ធ និងកូនចំនួន ០២នាក់។

ការគណនា៖

 

 

បៀវត្សមូលដ្ឋាន

 

បំណាច់មុខងារ

 

ប្រាក់តំបន់

 

វិភាជន៍គ្រួសារ

 

សរុបបៀវត្ស

បៀវត្សសរុប

=

583,620

+

550,000

+

80,000

+

15,000

10,000

10,000

=

1,248,620

ការគណនាពន្ធលើបៀវត្ស

ប្រាក់ពន្ធលើបៀវត្ស

=

បៀវត្សជាប់ពន្ធ

x

អត្រាពន្ធ

លម្អៀងលើសប្រាក់ពន្ធ

 

បៀវត្សជាប់ពន្ធ

=

បៀវត្សសរុប

ទាយជ្ជទានសហព័ន្ធនិងកូនក្នុងបន្ទុកពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស

ឧទាហរណ៍៖ ករណីនៅលីវ

 

 

បៀវត្សមូលដ្ឋាន

 

បំណាច់មុខងារ

 

ប្រាក់តំបន់

 

វិភាជន៍គ្រួសារ

 

សរុបបៀវត្ស

បៀវត្សសរុប

=

583,620

+

550,000

+

80,000

+

0

=

1,213,620

 

បៀវត្សជាប់ពន្ធ

=

1,213,620

0

=

1,213,620

 

 

ប្រាក់ពន្ធលើបៀវត្ស

=

(1,213,620 x 0,05)

60,000

=

618

ករណីមានប្រពន្ធ និងកូនចំនួន ០២នាក់

 

 

បៀវត្សមូលដ្ឋាន

 

បំណាច់មុខងារ

 

ប្រាក់តំបន់

 

វិភាជន៍គ្រួសារ

 

សរុបបៀវត្ស

បៀវត្សសរុប

=

583,620

+

550,000

+

80,000

+

15,000

10,000

10,000

=

1,248,620

 

បៀវត្សជាប់ពន្ធ

=

1,248,620

(150,000 x 3)

=

789,562

ប្រាក់ពន្ធលើបៀវត្ស

=

0

 

 

ឯកសារយោងៈ

សេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពីការអនុវត្តអត្រាពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ លេខ ០០២ សហវ.អពដ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ។

 

សមិទ្ធផលសំខាន់ៗ ក្នុងវិស័យមុខងារសាធារណៈ (១៩៩៨-២០១៨) ក្រោយការអនុវត្តគោលនយោបាយ ឈ្នះ ឈ្នះ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១