អត្ថបទសង្ខេប៖


របាយការណ៍ សង្ខេបស្តីពីលទ្ធផលនៃការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ និងទិសដៅឆ្នាំ
២០១៥​ របស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ

កាលបរិច្ឆេទ៖ថ្ងៃទី៣០ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤


ទាញយកឯកសារ៖
PDF File:
File Size: 1 MB