អត្ថបទសង្ខេប៖


អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីការតាំងស៊ប់ក្នុងក្របខណ្ឌមន្ដ្រីរាជការ ៣៦២ រូប ទៅក្នុងឋានន្ដរស័ក្ដិមន្រ្តីសុខាភិបាលមធ្យម នៃក្របខណ្ឌមន្ត្រីសុខាភិបាលមធ្យម នៅក្រសួងសុខាភិបាល ។
កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១០ ​ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 3 MB