សៀវភៅណែនាំ ស្តីពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចរន្តឯកសារ

 
កាលបរិច្ឆេទៈ 
ថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩
ប្រភេទឯកសារៈ 
កម្រងឯកសារអប់រំ
អត្ថបទសង្ខេបៈ
សៀវភៅណែនាំ ស្តីពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចរន្តឯកសារ FILE TRACKING SYSTEM

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១