អត្ថបទសង្ខេប៖


ព្រះរាជក្រឹត្យ​ ស្ដីពីការតាំងស៊ប់ក្នុងក្របខណ្ឌដល់មន្ដ្រីរាជការ ៦៧៦ រូប ទៅក្នុងឋានន្ដរស័ក្ដិគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្ដម នៃក្របខណ្ឌគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្ដម នៅក្រសួងអប់រំ យុវជន និកីឡា។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៨ ​ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 3 MB