អត្ថបទសង្ខេប៖


អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីការតាំងស៊ប់ក្នុងក្របខណ្ឌមន្រ្ដីក្រមការចំនួន ១៤២ រូប នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៣ ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 745 KB