អត្ថបទសង្ខេប៖


អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីការតាំងស៊ប់ក្នុងក្របខណ្ឌមន្រ្ដីរាជការចំនួន ៣៥៦៦ រូប នៃក្រសួងសុខាភិបាល។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 7 MB