អត្ថបទសង្ខេប៖


ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្ដីពីការបញ្ចប់តំណែងអនុរដ្ឋលេខាធិការគ្រប់រូប នៃក្រសួង និងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋាន នៃរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

លិខិតលេខ៖ ៩២៨ ន.ស.រ.ក.ត

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 6 MB