អត្ថបទសង្ខេប៖


ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្ដីពីការរៀបចំនិងប្រពឹត្តទៅនៃឧត្ដមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់។

លិខិតលេខ៖ ៤៣២ ន.ស.រ.ក.ត

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 852 KB