អត្ថបទសង្ខេប៖


យុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណ ដំណាក់កាលទី៤ ក្នុងអាណត្តិទី៦ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 11 MB