អត្ថបទសង្ខេប៖


សារាចរណែនាំ ស្តីពីការតែងតាំងមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យ ទីប្រឹក្សា និងជំនួយការថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 189 KB