អត្ថបទសង្ខេប៖


ប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយតាមគេហទំព័រ និងបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលដំណើរការតាមប្រព័ន្ធអុីនធឺណិត នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖
PDF File:
File Size: 452 KB