គោលនយោបាយធនធានមនុស្សក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ

កាលបរិច្ឆេទៈ 
ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣
ប្រភេទឯកសារៈ 
គោលនយោបាយ
អត្ថបទសង្ខេបៈ
គោលនយោបាយធនធានមនុស្សក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ។

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១