អត្ថបទសង្ខេប៖


ប្រកាស ស្តីពីការចាត់ជាបន្ទុករបស់រដ្ឋនូវអាករលើតម្លៃបន្ថែមលើមុខទំនិញដែលជាអាហារជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 5 MB