អត្ថបទសង្ខេប៖


ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្ដីពីការតម្លើងថ្នាក់ប្រចាំឆ្នាំដល់មន្ត្រីរាជការក្នុង​​​​​​​​​ឋានន្តរស័ក្កិឧត្តមមន្ត្រីនៃ​ក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនៅ​​ក្រសួង​ផែនការ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 1000 KB