វគ្គ​ប​ណ្តុះ​បណ្តាល​ស្តី​ពី​ ”ការ​ទទួល​ព័ត៌​មាន​ត្រឡប់​ និង​ការ​តាម​ដាន​ការ​អនុ​វត្ត​ការ​ងារ​ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់​ទូរ​ស័ព្ទ​ស្មាត​ហ្វូន​”