របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការអនុវត្តកម្មវិធីជាតិកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ២០១៥-២០១៨

កាលបរិច្ឆេទៈ 
ថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦
ប្រភេទឯកសារៈ 
របាយការណ៍
អត្ថបទសង្ខេបៈ
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការអនុវត្តកម្មវិធីជាតិកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ២០១៥-២០១៨។

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១