របាយការណ៍​វឌ្ឍន​ភាព​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៦ ស្តីពី​ការ​អនុវត្ត​កម្ម​វិធី​ជាតិ​កំណែ​ទម្រង់​រដ្ឋ​បាល​សាធារណៈ​ ២០១៥-២០១៨

កាលបរិច្ឆេទៈ 
ថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦
ប្រភេទឯកសារៈ 
របាយការណ៍
អត្ថបទសង្ខេបៈ
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការអនុវត្តកម្មវិធីជាតិកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ២០១៥-២០១៨។