អត្ថបទសង្ខេប៖


ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការបង្កើតរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកហានិភ័យការងារសម្រាប់មន្រ្តីសាធារណៈនិងផ្នែកថែទាំសុខភាពសម្រាប់មន្រ្តីសាធារណៈ អតីតមន្រ្តីរាជការ និងអតីតយុទ្ធជន។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 3 MB