អត្ថបទសង្ខេប៖


អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងនិងការកំណត់បៀវត្សប្រចាំខែនិងការឧបត្ថម្ភផ្សេងៗ សម្រាប់មន្រ្តីរាជការនិងបុគ្គលិកបំពេញភារកិច្ចតាមស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅបរទេស។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 6 MB