អត្ថបទសង្ខេប៖


អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការកម្រិតរបបម៉ោងកំណត់ ម៉ោងបន្ថែម និងប្រាក់ម៉ោងបន្ថែមសម្រាប់ការបង្រៀនក្នុងគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 1 MB