ការគណនាប្រាក់បៀវត្សមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល
ក្របខណ្ឌ
ក្របខណ្ឌ,ឋានន្តរស័ក្តិ,ថ្នាក់
តម្លៃសន្ទស្សន៍ ប្រាក់មូលដ្ឋាន
ប្រាក់បង្គ្រប់
ឋានៈស្មើ
ប្រាក់មុខងារ
ប្រាក់បន្ថែម
ចំនួនកូន សរុប
      មាន មិនមាន
ប្រាក់តំបន់
ប្រាក់សុខភាព

ប្រាក់ឧបត្ថម្ភនិវត្តជន
ប្រាក់រំលឹក
សរុបបៀវត្ស
ចំនួនបន្ទុក សរុប
សរុបបៀវត្ស
- ដកពន្ធ % % តម្លៃ
បៀវត្សត្រូវបើក