អត្ថបទសង្ខេប៖


ប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្តីពីការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 2 MB