អត្ថបទសង្ខេប៖


អនុក្រឹត្យស្តីពីការកែប្រែតម្លៃឯកតានៃសន្ទស្សន៍បៀវត្សមូលដ្ឋានរបស់មន្ត្រីរាជការនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 1 MB