អត្ថបទសង្ខេប៖


សារាចរ ​ស្ដីពី​ការ​លុប​ការ​​បង់ថ្លៃ​ចំពោះ​ប្រជា​ពល​រដ្ឋ​​លក់​ដូរ​តាមកញ្ច្រែង ​កញ្ចើ​​ ល្អី

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 160 KB